2012.09.26

Special Edition:10-Kamiko for Nakagawa Masashichi Shoten P36